skip to Main Content

Cost

Cost y fframwaith yw £ 25 (+ TAW) ac mae dwy ran iddo – un ar gyfer addysgu ac un arall ar gyfer arweinyddiaeth.

I archebu’ch copi, cysylltwch â’n tîm cefnogi.

Llyfryn dwy ran yw Fframwaith Adolygu Safonau XLence (SRF) a ysgrifennwyd i gefnogi athrawon ac arweinwyr i werthuso eu harfer yn erbyn y Safonau Proffesiynol newydd ac i lywio eu dysgu proffesiynol. Law yn llaw gyda Modiwl Adolygu 360 XLence, mae’n ddull gweithredu delfrydol i olrhain datblygiad dros gyfnod o amser ac i fwydo gwybodaeth i Basbortau Dysgu Proffesiynol unigolion.

Datblygwyd Fframwaith Adolygu Safonau XLence gydag ymarferwyr sy’n ymarfer ar hyn o bryd, ac felly mae wedi ei oleuo gan yr addysgu a’r arferion DPP diweddaraf mewn ysgolion. Cafwyd gwaith ymchwil a chydweithio helaeth gydag ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol, Sefydliadau Addysg Uwch a Llywodraeth Cymru cyn penderfynu’n derfynol ar ymagwedd a chynnwys y Fframwaith Adolygu Safonau. Dyma’r offeryn mwyaf diweddar i helpu gyrru’r defnydd o’r Safonau Proffesiynol newydd.

Pam Ydyn Ni wedi ei Greu?

Er mwyn helpu athrawon ac arweinwyr i arfarnu a gwerthuso eu harferion addysgu ac arweinyddiaeth yn erbyn yr holl elfennau yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru. Mae’r dull hwn yn annog athrawon ac arweinwyr i ymgysylltu â’u cyfoedion a’u rheolwyr llinell er mwyn ffurfio barn drionglog a chreu gwerthusiad cadarn o lefel datblygiad gyfredol yr unigolyn yn erbyn y Safonau. Mae’r dull gweithredu yn un datblygiadol; mae’n annog myfyrio unigol ac ar y cyd ac yn cefnogi meddwl arloesol, ac ar yr un pryd yn cadw ffocws ar wella arfer a’i effaith ar ddysgu mewn ffordd gynaliadwy.

Dylid dangos tystiolaeth o’r broses hon (gan ddefnyddio Offeryn Dysgu Proffesiynol XLence efallai) a’i defnyddio i gynnal PLP unigolyn. Fel hyn, gall unigolion adnabod eu hanghenion datblygu eu hunain, gweithredu arnynt a’u holrhain dros gyfnod o amser.

Nid yw Fframwaith Adolygu Safonau XLence yn feirniadol. Yn hytrach, mae’n ddatblygiadol ac mae’n anelu at wella mewn ffordd gynaliadwy. Mae’n ehangu ar y Safonau Proffesiynol a’i nod yw:

  • pontio’r bwlch rhwng cerrig milltir y cyfnod ymsefydlu ac arfer effeithiol iawn;
  • darparu promtiau i feddwl amdanynt ac ‘ymddygiadau i’w hystyried’, i’w trafod mewn unrhyw ddeialog proffesiynol, gyda’r nod o ddatblygu arfer;
  • sicrhau dull gweithredu a llwybr clir a chyson ar gyfer dysgu proffesiynol.

Offeryn a phroses yw’r fframwaith hwn ac mae’n helpu ffurfio barn ynghylch ansawdd cyffredinol arfer athro neu arweinydd, dros gyfnod o amser ac ar draws pob elfen o’r Safonau. Nid yw’n rhestr wirio ac nid yw’n cynrychioli dilyniant llinol trwy gyfres o ddatganiadau.

Sut y Cafodd ei Ddatblygu?

Trwy gyfuniad o ymgynghori, mewnbwn a phrofi yn yr ysgol. Cafwyd mewnbwn i’r broses gan benaethiaid ac uwch-staff mewn ysgolion yr ydym wedi gweithio gyda hwy ers nifer o flynyddoedd. Roedd y cynllun hefyd yn ganlyniad i ymgynghoriad a chydweithio sylweddol gydag awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol, Sefydliadau Addysg Uwch a Llywodraeth Cymru.

Sut y Mae wedi ei Strwythuro?

TRhennir y fframwaith yn ddwy ran, un ar gyfer Addysgu a’r llall ar gyfer Arweinyddiaeth. Mae’r Fframwaith wedi ei strwythuro o amgylch meysydd y Safonau ac yn cofleidio pob elfen sydd ynddynt. Mae’n cynnwys addysgeg ac arferion proffesiynol, ac yn rhoi ffocws ar ddatblygiad ehangach athrawon ac arweinwyr.

Defnyddio’r Fframwaith

Mae’r fframwaith yn cefnogi’r canlynol:

  • Hunanwerthusiad gan ymarferwyr unigol adfyfyriol yn erbyn pob elfen yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu neu Arweinyddiaeth, ac mae yna gyfle iddynt fod yn ddysgwyr parhaus sy’n datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau proffesiynol.
  • Gwerthusiad gan gymheiriaid neu arweinwyr trwy annog deialog a gwerthusiad gan ddefnyddio cyfres gyffredin o bromtiau. Mae’r fframwaith yn darparu strwythur ar gyfer cadarnhau cryfderau unigolyn a’r meysydd lle mae angen dysgu proffesiynol.
  • Y lleoliad trwy sicrhau bod proses gyson ar waith ar gyfer cofnodi a dadansoddi, a meini prawf y cytunwyd arnynt ar gyfer cymuned ddysgu gyfan yr ysgol, y gellir seilio deialog arnynt a gwneud unrhyw farn werthusol yn eu herbyn. Mae’n sicrhau hawl ac yn darparu llwybrau dysgu proffesiynol clir yn seiliedig ar wybodaeth a thystiolaeth ddiogel, gan gefnogi Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu.
Back To Top