skip to Main Content

Modiwl i fonitro addysgu a dysgu, gyda chyfleuster dadansoddi i oleuo gwelliannau a darparu tystiolaeth ar gyfer llywodraethu da.

Mae’r Modiwl Datblygu Addysgu a Dysgu yn darparu’r offerynnau er mwyn i uwch-arweinwyr ddadansoddi’r addysgu a’r dysgu ac adnabod meysydd y mae angen eu gwella fesul athro neu bwnc neu fel ysgol gyfan.

Gall uwch-arweinwyr ddefnyddio’r Gwersi a Ddysgwyd er mwyn dangos ansawdd yr addysgu a’r dysgu i lywodraethwyr, ymddiriedolwyr ac eraill e.e. cynghorwyr neu arolygwyr, a hynny mewn ffordd hwylus. Mae hefyd yn darparu tystiolaeth sy’n ddelfrydol ar gyfer eich prosesau hunanadolygu.

Mae’r modiwl yn un hyblyg ac yn gallu cynnwys dewis o ffurflenni monitro ar gyfer addysgu a dysgu, gan gynnwys arsylwadau gwersi, troeon dysgu, craffu ar lyfrau a llawer iawn mwy. You can use our preloaded forms, which form part of our Curriculum Development Toolkit, or alternatively use your own school frameworks and forms.

Gellir teilwra ffurflenni’n helaeth, ac mae yna opsiynau i actifadu neu ddiffodd beirniadaethau, creu setiau beirniadaeth newydd ar gyfer ffurflenni penodol ac ychwanegu meysydd er mwyn cofnodi pwyntiau datblygu a chryfderau lle bo hynny’n berthnasol. Mae i fyny i chi pa mor gymhleth neu syml y mae eich ffurflenni.

Gyda’r sgriniau dadansoddi hawdd eu defnyddio, gellir cael trosolwg cyflym o lefel yr addysgu a’r dysgu, fesul unigolyn neu adran neu fel ysgol gyfan. Mae’r crynodebau o’r pwyntiau datblygu a’r cryfderau yn eich galluogi i weld os oes maes penodol sy’n gryfder neu’n wendid yn eich ysgol.

Gall athrawon gael eu manylion mewngofnodi eu hunain sy’n eu galluogi i weld ffurflenni a gwblhawyd amdanynt a gellir rhoi mynediad i arweinwyr canol at ffurflenni a dadansoddiadau ar gyfer eu pwnc/maes neu grŵp blwyddyn. Gellir cael mynediad at gofnodion pwynt datblygiad ar bob lefel, er mwyn i unigolion allu gweld yr adborth a roddwyd iddynt a chofnodi camau gweithredu yn eu herbyn i ddangos sut y maent wedi ymateb.

Prif Fuddion

  • Yn helpu timau arweinyddiaeth i gofnodi tystiolaeth fonitro mewn modd strwythuredig a chyson o amrywiaeth o ffynonellau
  • Mae dangosfyrddau ar lefel unigolyn, pwnc ac ysgol yn darparu dadansoddiad graffigol o’r dystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau.
  • Mae’n hawdd nodi a gweithredu ar feysydd cryfder a’r rhai sydd angen eu datblygu.
  • Gellir gwerthuso effaith gweithgarwch datblygu ysgol dros amser.
  • Adrodd yn brydlon ac yn amserol ar gyfer uwch arweinwyr, llywodraethwyr ac eraill.

Sgrinluniau

Cliciwch ar y dotiau gwyrdd i ddewis pa sgrinlun i’w weld.

Slide Mae sgriniau dangosfwrdd yn darparu dadansoddiad manwl, amser real o addysgu a dysgu yn eich ysgol a gellir ei weld ar lefelau unigolyn, adran ac ysgol gyfan. Gellir eu hallforio i Word trwy glicio ar fotwm, gan ei gwneud hi'n hawdd eu hargraffu a’u rhannu. Slide Defnyddiwch ein Fframwaith Monitro Safonau XLence i sicrhau iaith a dull cyffredin ledled eich ysgol. Gellir teilwra ein holl fframweithiau i fodloni gofynion eich ysgol neu fel arall, gallwch ddefnyddio'ch fframweithiau eich hun. Slide Gan ddefnyddio categorïau, mae XLence yn gallu rhoi cynrychiolaeth weledol i chi o gryfderau a meysydd i'w datblygu ar draws yr ysgol a fesul adran, gan helpu i nodi lle y dylid canolbwyntio adnoddau DPP. Slide Dyluniwch eich ffurflenni eich hun yn seiliedig ar yr hyn rydych chi eisoes yn ei ddefnyddio yn yr ysgol - mae XLence yn addasu i'ch prosesau ac yn gwneud rheolaeth arweinyddiaeth yn union yr hyn y dylai fod - yn hylaw!

Yng Ngeiriau Ein Cwsmeriaid

“Roedd y system yn ddefnyddiol iawn. Roedd trosolwg o’r holl arsylwadau a wnaed yn yr ysgol ar flaen fy mysedd, roeddwn yn gallu darparu data ar gyfnodau allweddol a phynciau gwahanol fel rhan o sylfaen dystiolaeth yr ysgol.”

“Roeddwn yn gallu dangos ble y mae ein cryfderau a’n gwendidau, ynghyd â chanran yr athrawon sy’n gweithio ar lefel ‘Dda’ neu’Ragorol’. Am ychydig gannoedd o bunnau, roeddwn i’n gallu atal yr ysgol rhag cael gradd ‘Digonol’ ar sail yr hyn yr oedd arolygwr wedi ei weld mewn deuddydd.”

Back To Top