skip to Main Content

Modiwl i fonitro addysgu a dysgu, gyda chyfleuster dadansoddi i oleuo gwelliannau a darparu tystiolaeth ar gyfer llywodraethu da. Defnyddiwch ochr yn ochr â Fframwaith Monitro Safonau XLence.

Mae’r Modiwl Datblygu Addysgu a Dysgu yn darparu’r offerynnau er mwyn i uwch-arweinwyr ddadansoddi’r addysgu a’r dysgu ac adnabod meysydd y mae angen eu gwella fesul athro neu bwnc neu fel ysgol gyfan.

Gall uwch-arweinwyr ddefnyddio’r Gwersi a Ddysgwyd er mwyn dangos ansawdd yr addysgu a’r dysgu i lywodraethwyr, ymddiriedolwyr ac eraill e.e. cynghorwyr neu arolygwyr, a hynny mewn ffordd hwylus. Mae hefyd yn darparu tystiolaeth sy’n ddelfrydol ar gyfer eich prosesau hunanadolygu.

Mae’r modiwl yn un hyblyg ac yn gallu cynnwys dewis o ffurflenni monitro ar gyfer addysgu a dysgu, gan gynnwys arsylwadau gwersi, troeon dysgu, craffu ar lyfrau a llawer iawn mwy. Gallwch ddefnyddio ein ffurflenni parod, sy’n defnyddio Fframwaith Monitro Safonau XLence fel sylfaen, neu ddefnyddio fframweithiau a ffurflenni eich ysgol chi.

Gellir teilwra ffurflenni’n helaeth, ac mae yna opsiynau i actifadu neu ddiffodd beirniadaethau, creu setiau beirniadaeth newydd ar gyfer ffurflenni penodol ac ychwanegu meysydd er mwyn cofnodi pwyntiau datblygu a chryfderau lle bo hynny’n berthnasol. Mae i fyny i chi pa mor gymhleth neu syml y mae eich ffurflenni.

Gyda’r sgriniau dadansoddi hawdd eu defnyddio, gellir cael trosolwg cyflym o lefel yr addysgu a’r dysgu, fesul unigolyn neu adran neu fel ysgol gyfan. Mae’r crynodebau o’r pwyntiau datblygu a’r cryfderau yn eich galluogi i weld os oes maes penodol sy’n gryfder neu’n wendid yn eich ysgol.

Gall athrawon gael eu manylion mewngofnodi eu hunain sy’n eu galluogi i weld ffurflenni a gwblhawyd amdanynt a gellir rhoi mynediad i arweinwyr canol at ffurflenni a dadansoddiadau ar gyfer eu pwnc/maes neu grŵp blwyddyn. Gellir cael mynediad at gofnodion pwynt datblygiad ar bob lefel, er mwyn i unigolion allu gweld yr adborth a roddwyd iddynt a chofnodi camau gweithredu yn eu herbyn i ddangos sut y maent wedi ymateb.

Prif Fuddion

  • Yn helpu timau arweinyddiaeth i gofnodi tystiolaeth fonitro mewn modd strwythuredig a chyson o amrywiaeth o ffynonellau
  • Mae dangosfyrddau ar lefel unigolyn, pwnc ac ysgol yn darparu dadansoddiad graffigol o’r dystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau.
  • Mae’n hawdd nodi a gweithredu ar feysydd cryfder a’r rhai sydd angen eu datblygu.
  • Gellir gwerthuso effaith gweithgarwch datblygu ysgol dros amser.
  • Adrodd yn brydlon ac yn amserol ar gyfer uwch arweinwyr, llywodraethwyr ac eraill.

Sgrinluniau

Cliciwch ar y dotiau gwyrdd i ddewis pa sgrinlun i’w weld.

Newydd ar gyfer 2020 – Dangosfyrddau y gellir eu Hargraffu

Bellach gellir allforio graffiau a thablau cryno ar sgriniau’r dangosfwrdd i Word trwy glicio ar fotwm i’w hargraffu a’u rhannu’n hawdd. Allforiwch eich data ar lefel ysgol, pwnc/adran neu unigolyn a dewiswch a ddylid argraffu’r sgrin gyfan neu’r adrannau sydd eu hangen arnoch yn unig.

Yng Ngeiriau Ein Cwsmeriaid

“Roedd y system yn ddefnyddiol iawn. Roedd trosolwg o’r holl arsylwadau a wnaed yn yr ysgol ar flaen fy mysedd, roeddwn yn gallu darparu data ar gyfnodau allweddol a phynciau gwahanol fel rhan o sylfaen dystiolaeth yr ysgol.”

“Roeddwn yn gallu dangos ble y mae ein cryfderau a’n gwendidau, ynghyd â chanran yr athrawon sy’n gweithio ar lefel ‘Dda’ neu’Ragorol’. Am ychydig gannoedd o bunnau, roeddwn i’n gallu atal yr ysgol rhag cael gradd ‘Digonol’ ar sail yr hyn yr oedd arolygwr wedi ei weld mewn deuddydd.”

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.