skip to Main Content

Modiwl arfarnu sy’n cefnogi proses wedi ei strwythuro’n dda ar gyfer gosod ac adolygu amcanion staff ac yn creu adroddiadau ar weithgarwch er mwyn i uwch-arweinwyr olrhain y broses.

Mae ein Modiwl Arfarnu a Datblygu Staff yn darparu system ddiogel a hawdd ei defnyddio i olrhain a rheoli’r broses reoli perfformiad gyfan ar gyfer pob aelod o staff yn eich ysgol.

Mae yna fwy a mwy o bwysau ar arweinwyr ysgolion i gael tystiolaeth glir ar gyfer y penderfyniadau y maent wedi eu gwneud o ran cyflog staff a rheoli perfformiad. Mae ar staff angen proses glir a chyson hefyd, sy’n rhoi iddynt gyfle teg i roi sylw i’w cynnydd tuag at yr amcanion a osodwyd ar eu cyfer, ac i ddangos tystiolaeth o’r cynnydd hwnnw.

Mae ein system yn rhoi rheolaeth lwyr i chi dros y broses arfarnu, waeth a ydych chi’n cynnal pob arfarniad neu’n dirprwyo’r gwaith i aelod arall o uwch-staff. Gallwch weld ar ba gam y mae arfarniad pob unigolyn, sut y maent yn dod ymlaen yn erbyn eu hamcanion ac unrhyw dystiolaeth o benderfyniadau adolygu.

Gall aelodau unigol o staff weld eu dogfen arfarnu eu hunain ac ychwanegu tystiolaeth ar ffurf dogfennau, lluniau a fideos o’r gwaith a wnaed, er mwyn cyflawni eu hamcanion.

Gellir categoreiddio unrhyw bwyntiau datblygu sy’n codi o ganlyniad i’r gwaith o osod amcanion, a’u holrhain fesul unigolyn, adran ac ysgol gyfan. Mae pob aelod o staff yn cael y cyfle i gofnodi gweithredoedd yn erbyn y rhain.

Cyflog sy’n Gysylltiedig â Pherfformiad, Dim Problem

Ar ddiwedd y broses, ar sail y dystiolaeth yn nogfen rheoli perfformiad unigolyn, gellir llunio cynnig cyflog a’i gyflwyno i’r sawl sy’n cymeradwyo er mwyn cael penderfyniad. Gellir creu adroddiadau cyflog dienw er mwyn i’r llywodraethwyr eu trafod a’u cymeradwyo’n derfynol.

Defnyddio’r Safonau

Yn ogystal ag amcanion, gallwch ychwanegu’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth at ddogfennau rheoli perfformiad er mwyn i staff weld beth sy’n ddisgwyliedig ohonynt, a nodi unrhyw safonau nad ydynt wedi eu cyflawni eto. Gallwn hefyd eich helpu i osod safonau ychwanegol ar gyfer eich staff gweinyddol, goruchwylwyr safle, glanhawyr ac unrhyw un arall.

Prif Fuddion

  • Aelodau o staff yn cael mynediad at wybodaeth am reoli perfformiad sy’n berthnasol iddynt ac yn rhoi rheolaeth iddynt dros eu datblygiad eu hunain.
  • Mae’n gymorth i chi adnabod blaenoriaethau datblygu’r ysgol gyfan.
  • Nid ydyw ar gyfer staff addysgu yn unig – gallwch olrhain y gwaith o reoli perfformiad eich tîm arwain, eich tîm gweinyddol ac unrhyw un arall
  • Mae’r gallu i greu templedi dogfennau yn gymorth i gyflymu’r broses a sicrhau cysondeb ar draws eich ysgol.
  • Cedwir fersiynau hanesyddol o ddogfennau rheoli perfformiad wrth i’r broses symud yn ei blaen, ac felly gallwch edrych yn ôl ar fersiynau cynharach os oes angen.
  • Mae’r sgrin trosolwg yn gadael i chi rannu amcanion yn ddienw gyda llywodraethwyr ac eraill.
  • Gellir arbed dogfennau arfarnu fel dogfennau PDF er mwyn eu hargraffu neu eu he-bostio at aelodau o staff.

Sgrinluniau

Cliciwch ar y dotiau gwyrdd i ddewis pa sgrinlun i’w weld.

Yng Ngeiriau Ein Cwsmeriaid

“Mae’r gallu i storio holl ddogfennau’r staff mewn un lle a dangos tystiolaeth o’r modd y mae amcanion yn rhoi sylw i flaenoriaethau datblygu’r ysgol, yn profi’n ddefnyddiol.”

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.