skip to Main Content

System Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn cofnodi digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus y mae eich staff wedi mynd iddynt ac wedi gofyn amdanynt. Gall greu adroddiadau ac mae’r nodweddion adborth yn sicrhau bod eich prosesau DPP yn datblygu law yn llaw gyda’ch staff.

AM DDIM gydag unrhyw fodiwl XLence arall rydych chi’n ei brynu

Gallwch ddefnyddio’r Modiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus i gadw llygad ar yr holl ddigwyddiadau DPP y mae eich staff wedi mynd iddynt ac wedi gofyn amdanynt.

Gallwch gofnodi pob manylyn, er enghraifft pwy oedd darparwr yr hyfforddiant, pryd y cynhaliwyd y digwyddiad, faint oedd y gost, y cynllun ar gyfer lledaenu’r hyn a ddysgwyd, y canlyniadau disgwyliedig a mwy.

Gellir rhoi rolau penodol i aelodau o staff er mwyn pennu pwy sy’n cael mynediad at DPP, pwy sy’n gallu creu digwyddiadau DPP newydd a phwy sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau am DPP. Gallwch hefyd bennu cydlynwyr DPP sydd â mynediad at y modiwl cyfan ac yn gallu rheoli DPP ar gyfer eich ysgol.

Unwaith y bydd staff wedi bod mewn digwyddiad, gallant roi eu hadborth, gan gynnwys gwerthusiad a chanlyniadau, a rhoi sgôr ar raddfa effeithiolrwydd a osodir gan eich ysgol.

Mae i fyny i chi a fydd staff y gallu gofyn am DPP, cofnodi presenoldeb mewn DPP neu wneud y ddau beth. Gall arfarnwyr a rheolwyr llinell gofnodi ceisiadau am DPP a phresenoldeb mewn DPP, ar gyfer staff sydd o dan eu rheolaeth.

Gallwch dynnu adroddiadau DPP oddi ar y system ar gyfer aelod unigol o staff, yr holl staff neu’r ysgol gyfan, a gallwch adnabod elfennau penodol, fel effaith y DPP a gafwyd hyd yn hyn, DPP sy’n gorfod cael ei adnewyddu’n fuan, ceisiadau am DPP sydd angen sylw ac ati.

Prif Fuddion

  • Mae’n dangos ble y mae eich cyllideb DPP yn cael ei wario a pha mor effeithiol ydyw.
  • Mae’n gymorth i oleuo eich gwaith o gynllunio DPP – a sicrhau eich bod ond yn talu am DPP sy’n werth chweil.
  • IMae’n integreiddio gyda’r Modiwl Datblygu Addysgu a Dysgu a’r Modiwl Rheoli Perfformiad a Datblygiad Staff.
  • Mae’n sicrhau bod staff yn chwarae mwy o ran yn eu DPP eu hunain ac yn ei rannu gydag eraill.
  • Cymorth neilltuol i gwsmeriaid, a sesiynau hyfforddiant ar-lein rhad ac am ddim, pan fydd arnoch eu hangen.

Sgrinluniau

Cliciwch ar y dotiau gwyrdd i ddewis pa sgrinlun i’w weld.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.