skip to Main Content

System Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn cofnodi digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus y mae eich staff wedi mynd iddynt ac wedi gofyn amdanynt. Gall greu adroddiadau ac mae’r nodweddion adborth yn sicrhau bod eich prosesau DPP yn datblygu law yn llaw gyda’ch staff.

AM DDIM gydag unrhyw fodiwl XLence arall rydych chi’n ei brynu

Gallwch ddefnyddio’r Modiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus i gadw llygad ar yr holl ddigwyddiadau DPP y mae eich staff wedi mynd iddynt ac wedi gofyn amdanynt.

Gallwch gofnodi pob manylyn, er enghraifft pwy oedd darparwr yr hyfforddiant, pryd y cynhaliwyd y digwyddiad, faint oedd y gost, y cynllun ar gyfer lledaenu’r hyn a ddysgwyd, y canlyniadau disgwyliedig a mwy.

Gellir rhoi rolau penodol i aelodau o staff er mwyn pennu pwy sy’n cael mynediad at DPP, pwy sy’n gallu creu digwyddiadau DPP newydd a phwy sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau am DPP. Gallwch hefyd bennu cydlynwyr DPP sydd â mynediad at y modiwl cyfan ac yn gallu rheoli DPP ar gyfer eich ysgol.

Unwaith y bydd staff wedi bod mewn digwyddiad, gallant roi eu hadborth, gan gynnwys gwerthusiad a chanlyniadau, a rhoi sgôr ar raddfa effeithiolrwydd a osodir gan eich ysgol.

Mae i fyny i chi a fydd staff y gallu gofyn am DPP, cofnodi presenoldeb mewn DPP neu wneud y ddau beth. Gall arfarnwyr a rheolwyr llinell gofnodi ceisiadau am DPP a phresenoldeb mewn DPP, ar gyfer staff sydd o dan eu rheolaeth.

Gallwch dynnu adroddiadau DPP oddi ar y system ar gyfer aelod unigol o staff, yr holl staff neu’r ysgol gyfan, a gallwch adnabod elfennau penodol, fel effaith y DPP a gafwyd hyd yn hyn, DPP sy’n gorfod cael ei adnewyddu’n fuan, ceisiadau am DPP sydd angen sylw ac ati.

Prif Fuddion

  • Mae’n dangos ble y mae eich cyllideb DPP yn cael ei wario a pha mor effeithiol ydyw.
  • Mae’n gymorth i oleuo eich gwaith o gynllunio DPP – a sicrhau eich bod ond yn talu am DPP sy’n werth chweil.
  • IMae’n integreiddio gyda’r Modiwl Datblygu Addysgu a Dysgu a’r Modiwl Rheoli Perfformiad a Datblygiad Staff.
  • Mae’n sicrhau bod staff yn chwarae mwy o ran yn eu DPP eu hunain ac yn ei rannu gydag eraill.
  • Cymorth neilltuol i gwsmeriaid, a sesiynau hyfforddiant ar-lein rhad ac am ddim, pan fydd arnoch eu hangen.

Sgrinluniau

Cliciwch ar y dotiau gwyrdd i ddewis pa sgrinlun i’w weld.

Slide Mae Dangosfwrdd DPP Fy Ysgol yn rhoi trosolwg i'r Uwch-dîm Arwain a chydlynwyr DPP o ddigwyddiadau DPP yr aethpwyd iddynt, a drefnwyd neu y gofynnwyd amdanynt. Mae gan bob aelod o staff fynediad at sgrin debyg lle gallant gael trosolwg o'r DPP sy'n berthnasol iddynt a chofnodi eu presenoldeb mewn digwyddiad DPP neu ofyn am gael mynd i ddigwyddiad DPP (gan ddibynnu ar osodiadau'r ysgol). Slide Gellir defnyddio'r modiwl DPP i gipio pob manylyn am eich digwyddiadau DPP, er enghraifft pwy oedd darparwr yr hyfforddiant, pa mor hir oedd y digwyddiad, cost y cwrs ac ati. Slide Gellir cysylltu digwyddiadau DPP yn ôl at flaenoriaethau datblygu'r ysgol, ynghyd ag unrhyw amcanion a phwyntiau datblygu personol, er mwyn i chi adrodd arnynt yn nes ymlaen. Yn y bocsys testun rhydd, gallwch gofnodi'r cynllun ar gyfer lledaenu'r hyn a ddysgwyd a'r canlyniadau disgwyliedig ar gyfer pob unigolyn, a gallwch hefyd gofnodi p'un ai fod angen rhywun i gyflenwi yn ystod y digwyddiad. Slide Unwaith y bydd aelod o staff wedi cwblhau'r DPP, gall roi adborth a chofnodi p'un ai y cyflawnwyd eu canlyniadau disgwyliedig ai peidio. Gall ysgolion osod graddfa effeithiolrwydd hefyd, er mwyn i aelodau o staff sgorio eu DPP. Bydd y canlyniadau'n bwydo adroddiad y gall yr Uwch-dîm Arwain ei ddefnyddio i farnu llwyddiant y DPP. Slide Trwy gyfres o adroddiadau, gallwch fonitro DPP fesul unigolyn ac adran neu fel ysgol gyfan. Gallwch weld yn hwylus faint sydd wedi dod i'ch digwyddiadau DPP, pa adborth y cawsant, pa geisiadau am DPP sydd angen sylw a pha ddigwyddiadau DPP sy'n gorfod cael eu hadnewyddu'n fuan.

Mae ein hadroddiad 'Cyfleoedd' yn eich helpu i sicrhau bod gan yr holl staff fynediad cyfartal i DPP, gyda gwybodaeth ar faint o ddigwyddiadau DPP y mae pawb wedi'u mynychu, pryd y bu iddynt fynychu ddiwethaf a faint sydd wedi'i wario ar DPP pob unigolyn.
Back To Top