skip to Main Content

5 Modiwl —

100oedd o Bosibiliadau

System ar-lein fforddiadwy, sydd mor hyblyg y byddwch yn credu i ni ei theilwra’n arbennig i’ch ysgol chi.

Ar gael yn Saesneg a Chymraeg, mae System Ar-lein XLence yn cefnogi monitro a datblygu ysgolion ac mae’n cynnwys pum modiwl y gall ysgolion eu dewis a dewis ohonynt yn dibynnu ar eu hanghenion. Mae’r Safonau Proffesiynol wrth wraidd y dull XLence, ond mae’r system hefyd yn ddigon hyblyg i ddarparu ar gyfer dull pob ysgol unigol.

Ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg

Modiwl Adolygu 360

Mae’r Modiwl Adolygu 360 yn defnyddio siartiau radar (seren/corryn), ac mae’r sbôcs yn alinio gyda’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.

Gallwch ddefnyddio’r Modiwl Adolygu 360 gyda Fframwaith Adolygu Safonau XLence i greu offeryn grymus ar gyfer hunanadolygiad ac adolygiad gan gymheiriaid. Gydag amser, mae’n gymorth i’r staff i weld sut y maent yn datblygu yn erbyn Y Safonau Proffesiynol. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i fwydo gwybodaeth i’r Pasbort Dysgu Proffesiynol.

Modiwl Datblygu Addysgu a Dysgu

Gellir defnyddio’r Modiwl Datblygu Addysgu a Dysgu i storio’r holl ffurflenni y mae’ch ysgol yn eu defnyddio ar gyfer arsylwi gwersi, troeon dysgu, craffu ar waith a mwy. Used with our Curriculum Development Toolkit frameworks, it becomes a powerful tool for monitoring the development of teaching and learning alongside the Professional Standards.

Mae’r data o’r ffurflenni sydd wedi eu cofnodi ar y system yn bwydo cyfres o sgriniau dadansoddi ac oddi yno gellir cael hyd i wybodaeth gryno er mwyn ei rhannu gyda llywodraethwyr ac ymddiriedolwyr. Gall uwch-arweinwyr olrhain materion datblygu a chamau gweithredu manwl yn hawdd, a gall athrawon unigol ddilyn eu datblygiad eu hunain dros gyfnod o amser.

Modiwl Arfarnu a Datblygu Staff

Mae’r Modiwl Arfarnu a Datblygu Staff yn cefnogi adolygiadau cynnydd rheolaidd ar gyfer staff, sydd wedi eu strwythuro’n dda, yn erbyn eu hamcanion blynyddol ac mae’n tanlinellu’r cymorth y mae arnynt ei angen i’w cyflawni. Mae adroddiadau gweithgarwch yn rhoi manylion cryno i uwch-arweinwyr am y broses arfarnu staff.

Mae’r porth ar-lein yn cefnogi dull gweithredu ysgol gyfan ar gyfer gosod amcanion perfformiad staff a’u monitro. Gall staff gael mynediad at eu hamcanion eu hunain yn ôl yr angen, gan ychwanegu tystiolaeth o’u cynnydd hyd yn hyn a chadw nodiadau i’w trafod yn nes ymlaen. Caiff yr Uwch-dîm Arwain drosolwg o’r amcanion sydd wedi cael eu cyflawni a gall rannu’r wybodaeth hon yn ddienw gyda llywodraethwyr ac eraill.

Modiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gyda’r Modiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus, gallwch olrhain yr holl gyrsiau a’r hyfforddiant y mae aelodau staff yn eich ysgol wedi eu cwblhau, a defnyddio’r adborth a gafwyd ganddynt i lunio eich cynllun DPP wrth symud ymlaen. Mae’r modiwl hwn yn rhad ac am ddim gydag unrhyw fodiwl arall a brynir.

Modiwl Datblygu’r Ysgol

Mae ein Modiwl Datblygu’r Ysgol yn cefnogi cylch gwella’r ysgol gyfan, o gasglu a dadansoddi tystiolaeth i gefnogi’r sefyllfa bresennol (Adolygiad Hunanwerthusiad) i gynllunio a gweithredu camau i wella (Cynllun Datblygu’r Ysgol).

Mae’r system yn eich galluogi i greu templedi ar-lein arbennig ar gyfer eich dogfennau Adolygiad Hunanwerthuso a Chynllun Datblygu’r Ysgol a gallwch ddefnyddio’r rhain ar draws yr ysgol i ddangos sut y mae’r ysgol ac adrannau unigol yn dod ymlaen gyda’u blaenoriaethau.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.