skip to Main Content

Croeso i’n gwefan. Gobeithiwn y bydd yn ddefnyddiol i chi ac yn hawdd ei defnyddio. Mae’r wefan hon, a’r gwasanaethau a’r feddalwedd arni, yn eiddo i For Schools Support Ltd, Business Resource Network, 53 Whateley’s Drive, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2GY.

Os ydych yn defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r amodau a thelerau hyn, ac i fod yn rhwym wrthynt, ac mae’r rhain, ynghyd â’n polisi preifatrwydd, yn llywodraethu eich perthynas gyda ni mewn perthynas â’r wefan hon.

Defnyddio’r Wefan Hon

Gallai cynnwys tudalennau’r wefan hon newid ar unrhyw adeg a heb rybudd.

Nid ydym ni, nac unrhyw un arall, yn gwarantu cywirdeb, cyflawnder nac addasrwydd yr wybodaeth a’r deunydd a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gallai unrhyw wybodaeth a deunyddiau o’r fath gynnwys camgymeriadau neu wallau, ac rydym yn diarddel yn glir unrhyw atebolrwydd dros unrhyw gamgymeriadau neu wallau i’r graddau helaethaf a ganiateir yn gyfreithiol.
Rydych yn defnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon ar eich perygl eich hun yn llwyr, ac ni fyddwn yn atebol am hyn o gwbl. Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy’r wefan hon yn bodloni eich gofynion penodol.
Mae’r wefan hon yn cynnwys deunyddiau sy’n eiddo i ni neu yn cael eu trwyddedu i ni. Mae’r deunyddiau hyn yn cynnwys y canlynol, ond nid ydynt wedi eu cyfyngu at y rhain: cynllun, gosodiad, ymddangosiad, edrychiad a graffeg. Gwaherddir unrhyw atgynhyrchiad. Mae’r holl gyhoeddiadau ac adroddiadau sydd ar gael trwy’r wefan hon yn ddarostyngedig i hawlfraint For Schools Support Limited.

O bryd i’w gilydd, gallai’r wefan hon gynnwys dolenni at wefannau eraill hefyd. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi er mwyn darparu gwybodaeth bellach. Nid yw’n golygu ein bod yn ardystio’r wefan/gwefannau. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb dros gynnwys y wefan/gwefannau y mae’r ddolen/dolenni yn eich tywys atynt.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’n polisi preifatrwydd.

Os ydych yn defnyddio’r wefan hon mewn ffordd anawdurdodedig, gallai arwain at gais am iawndal a/neu gallai fod yn drosedd.

Mae’r defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o ddefnydd o’r fath yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cynnyrch a Gwasanaethau

Mae ein holl wasanaethau a chyhoeddiadau yn ddarostyngedig i’r Amodau a Thelerau Busnes ar gyfer ein Safonau, sydd ar gael ar gais.
Mae ein cynnyrch Meddalwedd yn ddarostyngedig i drefniant cytundebol penodol ac mae’r rhain hefyd ar gael ar gais ac yn ffurfio rhan o unrhyw bryniant.

Archebu Trwy Ein Gwefan

Er mwyn archebu cynnyrch neu wasanaeth, cysylltwch â ni gyda manylion eich archeb gan ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen cysylltu.

Pan fyddwch yn cael cadarnhad o’r archeb, mae’n arwydd ein bod wedi derbyn eich archeb ac y byddwn yn ei chwblhau ac yn ei hanfon atoch ynghyd ag anfoneb. Os digwydd i’r pris newid, byddwn yn cysylltu â chi yn gyntaf i sicrhau bod y pris yn dderbyniol.

Costau Dosbarthu (Os yn Berthnasol)

Prif Dir y Deyrnas Unedig – £2.95

Byddwn yn rhoi dyfynbris cyn anfon dramor.

Amserlen Dosbarthu

Ein nod bob tro yw sicrhau bod eich archeb yn eich cyrraedd o fewn dau ddiwrnod gwaith. Gyda rhai gwasanaethau, efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o waith paratoi cyn dosbarthu, ac os yw’r amser a gymerir yn sylweddol neu’n wahanol i’r amserau dosbarthu a ddangosir, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Rhaid i chi ddweud wrthym o fewn dau ddiwrnod gwaith os yw’r nwyddau wedi mynd ar goll neu wedi cael eu difrodi ar y ffordd, er mwyn i ni hawlio’n brydlon yn erbyn y cwmni dosbarthu, ac unioni’r cam.

Rydych yn cytuno bod y prawf dosbarthu a geir gan ein cwmni dosbarthu yn ddigon o dystiolaeth i sefydlu bod y nwyddau wedi cael eu derbyn.

Ôl-archebion

Os nad yw eich eitem ar gael ar unwaith, byddwn yn ôl-archebu i chi. Byddwn yn anfon e-bost atoch bob tro gyda’r opsiwn o ganslo eich archeb os ydyw’n well gennych beidio ag aros.

Polisi Dychwelyd

Gallwch ddychwelyd cynnyrch nad ydynt yn addas o fewn 21 diwrnod i’r dyddiad y prynwyd hwy a rhaid cynnwys y prawf prynu gwreiddiol (h.y. nodyn dosbarthu neu anfoneb). Yna, byddwn yn dychwelyd cost y cynnyrch. Fodd bynnag, ni fyddwn yn ad-dalu’r costau dosbarthu.

Da chi, cysylltwch â ni cyn dychwelyd eich eitem.

Back To Top