skip to Main Content

Pan fyddwn ni’n rhyngweithio â chi ar-lein, dros y ffôn, ar bapur neu yn bersonol, byddwn weithiau’n cael gwybodaeth bersonol amdanoch neu’n casglu gwybodaeth bersonol amdanoch. Yn y polisi hwn, rydym yn dweud sut y byddwn yn amddiffyn yr wybodaeth honno ac yn ei defnyddio. Mae eich data wedi eu diogelu gan y polisi hwn a gweithrediad y polisi hwn, a hefyd gan gyfraith Diogelu Data (gan gynnwys y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) sydd mewn grym ers 25 Mai 2018). Yn ôl y rheoliadau, rhaid bod gennym un o’r rhesymau gwirioneddol canlynol dros ddefnyddio eich data:

 1. Er mwyn cyflawni contract rhyngom ni a chi
 2. Pan fydd yn ddyletswydd gyfreithiol
 3. Pan fydd er ein budd gwirioneddol ni
 4. Pan fyddwch chi’n caniatáu i ni wneud hynny

Beth allem ni ei gasglu?

 • Eich enw a’ch teitl (os ydych yn dewis rhoi’r rhain i ni)
 • Eich manylion cyswllt gan gynnwys rhif ffôn a chyfeiriad e-bost (os ydych yn dewis rhoi’r rhain i ni)
 • Gwybodaeth arall amdanoch sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni gwasanaeth penodol yr ydych chi neu eich ysgol wedi ei brynu (os ydych yn dewis rhoi’r rhain i ni)
 • Gwybodaeth am y defnydd o’r wefan (trwy gwcis) er mwyn i ni ddeall yn well sut y mae ein gwasanaethau yn cael eu defnyddio, ac er mwyn gwella eich profiad chi o ddefnyddio ein gwefan. Mae Google Analytics wedi ei osod ar ein gwefan, ac mi fydd yn casglu gwybodaeth fel eich lleoliad yn fras (e.e. dinas), eich porwr a’ch system weithredu. Mae ein Google Analytics wedi ei osod mewn ffordd sy’n sicrhau bod cyfeiriadau IP yn ddienw, ac felly ni fyddwn yn casglu’r wybodaeth hon).

Sut y caiff ei chasglu?

 • Data yr ydych yn eu rhoi i ni trwy ffurflenni, negeseuon e-bost a dros y ffôn
 • Trwy ddefnyddio cwcis sy’n cael eu storio ar ddyfeisiau yr ydych yn eu defnyddio i gysylltu at ein gwefan

At ba bwrpas fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth?

 • Er mwyn darparu’r gwasanaethau yr ydych chi neu eich ysgol yn eu prynu gennym
 • Er mwyn cysylltu â chi ynglŷn â newidiadau i’n gwasanaethau neu i gynnig y cyfle i chi i ddefnyddio ein gwasanaethau – byddwn yn gwneud hyn dim ond ar ôl derbyn eich caniatâd eglur a gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio’r ddolen ‘datdanysgrifio’ ar ein negeseuon e-bost
 • Er mwyn gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau
 • Er mwyn gwella eich profiad chi wrth i chi ddefnyddio ein gwefan
 • Er mwyn cwblhau prosesau mewnol, er enghraifft cyflawni archebion a rheolaeth ariannol

Gyda phwy fyddwn ni’n rhannu eich data?

 • Ni fyddwn yn gwerthu, yn masnachu, yn rhentu nac yn rhoi eich gwybodaeth i unrhyw un arall
 • Rydym yn storio ein holl ddata ar weinyddion diogel yn y Deyrnas Unedig ac ni fyddwn yn trosglwyddo eich data at weinyddion tramor ar unrhyw ade

Sut yr ydym yn amddiffyn eich gwybodaeth bersonol?

Mae For Schools wedi ymrwymo i lefel uchel o ddiogelwch o ran data. Mae gwasanaeth Cymorth For Schools yn ymdrechu cyhyd ag yw’n rhesymol i amddiffyn gwybodaeth bersonol rhag cael ei cholli, ei chamddefnyddio neu ei newid. Mae For Schools wedi cyflwyno gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol i ddiogelu’r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni ar-lein. I’r perwyl hwn, mae gan For Schools Support Limited ardystiad ISO 27001 (Safon y Deyrnas Unedig ar gyfer Rheoli Diogelwch Gwybodaeth) a Cyber Essentials Plus.

Mae For Schools yn cymryd camau priodol i gyfathrebu ei bolisi preifatrwydd a chanllawiau i’w holl gyflogeion. Dim ond cyflogeion awdurdodedig fydd yn gallu cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol. Er bod For Schools yn ymdrechu i’r eithaf i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch yr wybodaeth yr ydych yn ei throsglwyddo i For Schools.

Am ba mor hir fyddwn ni’n cadw’r wybodaeth?

 • Cyhyd ag y bydd yn ei gymryd i ddarparu’r gwasanaeth yr ydych chi neu eich ysgol wedi ei brynu, neu
 • Cyhyd ag sy’n angenrheidiol er mwyn i ni barhau i fod mewn cysylltiad gyda chi, neu
 • Hyd nes i chi ofyn i ni dynnu unrhyw wybodaeth amdanoch o’n cofnodion

Pwy sy’n berchen ar fy nata?

Ni.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth mewn unrhyw ffordd arall, nac am gyfnod hirach nag y nodir uchod.

Bydd For Schools Support Limited yn trin unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi i ni yn unol â darpariaethau’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data ar bob adeg.

Rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, cyfeirnod Z3232729.

Back To Top