skip to Main Content

Sut y Gall Helpu Ysgolion i Weithredu’r Safonau Proffesiynol

Cefndir: Rhaglen Arweinyddiaeth XLence

Mae’r Fframwaith Adolygu Safonau XLence a’r Offeryn Dysgu Proffesiynol cysylltiedig wedi’u cynllunio i helpu staff i werthuso, cofnodi a datblygu eu harfer yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

O fis Medi 2019 cychwynnodd ein saith ysgol llysgennad raglen blwyddyn o hyd, gan ddefnyddio’r fframwaith a’r system, a ddyluniwyd i wella arweinyddiaeth ac addysgu. Nod y rhaglen yw:

  • ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Safonau Proffesiynol;
  • gwella sgiliau a chymwyseddau arweinwyr yn erbyn elfennau o fewn y Safonau;
  • datblygu a chefnogi dysgu sy’n seiliedig ar ymchwil o fewn ac ar draws ysgolion;
  • cyfrannu at wella ysgolion a datblygiad yr ysgolion fel sefydliadau dysgu.

Mynychodd pob ysgol a wahoddwyd i fod yn llysgenhadon gyfarfod cychwynnol ym mis Mai 2019, gan amlinellu’r Rhaglen Arweinyddiaeth arfaethedig, a dilynwyd hyn gan gyfarfod manwl ym mis Medi gydag ysgolion yn cytuno ar y rhaglen derfynol, gan gynnwys camau gweithredu a llinellau amser penodol.

Ar ôl hyn, cychwynnodd yr ysgolion ar y rhaglen, a oedd yn golygu defnyddio’r fframwaith a’r system ar-lein. Gadawyd yr union fethodoleg ar gyfer gweithredu i’r ysgolion, ac roeddent yn defnyddio gwahanol ddulliau yn ôl y cyd-destun.

Astudiaethau Achos Llysgennad:

Cliciwch enw’r ysgol i ddarllen yr astudiaeth achos.

Colleg Cymunedol Y Dderwen (CCYD)
Ysgol 11-19 yn Nhondu, Pen-y-bont ar Ogwr

Ysgol Gymunedol Tonyrefail
Ysgol Gymunedol 3-18 sydd newydd ei ffurfio yn Nhonyrefail, Rhondda Cynon Taf

Glan Usk Primary School (Yn dod yn fuan)
Ysgol Gynradd 3-11 fawr iawn yng Nghasnewydd

Barry Island Primary School (Yn dod yn fuan)
Ysgol Gynradd 3-11 yn y Barri, Bro Morgannwg

Ysgolion Llysgenhadon Eraill:

Ysgol Cwm Brombil
Ysgol 3-16 ym Mhort Talbot

Abersychan School
Ysgol Gyfun 11-16 yn Nhorfaen

Ysgol Gynradd Pencae Primary
Ysgol Gynradd 4-11 yng Nghaerdydd

Mae’r astudiaeth hon yn adrodd ar y camau y mae pedair o’r saith ysgol wedi’u cymryd hyd yn hyn, o fewn y nodau trosfwaol, ac yn nodi effaith y camau hynny ar hyn o bryd. I ddarllen yr astudiaethau achos, cliciwch ar enwau’r ysgolion yn y blwch gwyrdd uchod.

Mae tair ysgol lysgennad arall yn ymgymryd â’r rhaglen, o ddyddiad cychwyn hwyrach. Cyhoeddir astudiaethau achos ar eu taith o ganlyniad ar adeg briodol.

Byddwn yn gwahodd ysgolion i gymryd rhan yng ngharfan nesaf y Rhaglen Arweinyddiaeth o dymor yr hydref. Gweler y wefan o fis Mehefin ymlaen am fanylion. Gall hyn gynnwys ysgolion sengl neu rwydweithiau sy’n bodoli eisoes.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.