skip to Main Content

For Schools Gwasanaethu Addysg sy’n dod ag XLence i’ch dwylo chi. Yma, yn For Schools, un nod sydd gennym: gwneud gwahaniaeth i fywydau plant trwy wella ansawdd eu haddysg. Nid oes gennym unrhyw safbwynt gwleidyddol, ond ceisiwn sicrhau bod pob plentyn yn cael yr addysg orau bosibl o fewn y strwythurau a osodir gan y llywodraeth.

Heddiw, mae ysgolion yn wynebu mwy o heriau nag erioed o’r blaen, gyda lleihad yn eu cyllid, diwygiad ar ôl diwygiad gan y llywodraeth, materion recriwtio a, nawr, y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, a’r cyfan yn cyfuno i greu amgylchedd gwaith sy’n aml yn llawn straen.

Ein cenhadaeth ni yma yn For Schools Gwasanaethu Addysg yw darparu gwasanaethau, cynnyrch a meddalwedd sy’n ddibynadwy ac yn fforddiadwy ac yn helpu lleihau’r baich ar ysgwyddau ysgolion. Mae gan ein gwasanaeth cymorth i gwsmeriaid enw da iawn ac rydym yn hynod o falch o lefel y gwasanaeth y mae ein tîm yn ei ddarparu ar gyfer ysgolion bob dydd.

Mae mwyafrif helaeth ein gwaith yn waith uniongyrchol gydag ysgolion yn y Deyrnas Unedig a thramor, ond rydym yn gweithio fwyfwy gyda sefydliadau addysg amgen, er enghraifft partneriaethau hyfforddiant a sefydliadau addysg uwch.
Credwn yn gryf fod pob ysgol yn wahanol ac, fel y cyfryw, gellir teilwra pob un o’n cynnyrch a’n gwasanaethau at eich lleoliad penodol chi. Er mwyn darganfod sut y gallwn wneud hynny, neu i ofyn am wasanaeth nad ydych wedi ei weld ar y wefan, cysylltwch â ni yma.

www.forschoolseducation.cymru/cy/

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.