skip to Main Content

Fframio Datblygiad Staff yn Erbyn y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth

Cyfres arloesol o offerynnau a gynlluniwyd i hwyluso adolygiadau staff 360 gradd o ran eu cynnydd yn erbyn y Safonau Proffesiynol a chefnogi datblygiad parhaus yn ansawdd yr addysgu a’r dysgu.

Sgrolio i Lawr

Astudiaethau Achos

Ers mis Medi 2019, mae ein 7 ysgol llysgennad wedi bod yn treialu Fframwaith Adolygu Safonau XLence ac Offeryn Dysgu Proffesiynol. Cliciwch y botwm i ddarganfod sut y gwnaethon nhw weithredu XLence a’r effaith y mae wedi’i chael ar wella ysgolion a datblygu staff hyd yn hyn

Fframwaith Adolygu Safonau + Offeryn Dysgu Proffesiynol

Mae’n haws gweithredu’r Safonau newydd pan fydd gennych yr offer iawn i wneud y gwaith.

Gallwch helpu eich staff i ymestyn eu dysgu proffesiynol, a sicrhau bod eich ysgol yn bodloni galwadau’r cwricwlwm uchelgeisiol newydd, gyda Fframwaith Adolygu Safonau XLence a’r modiwl Adolygu 360.

Mae’r Fframwaith Adolygu at ddefnydd unigolion, adrannau neu hyd yn oed lleoliadau cyfan, er mwyn cynnal hunanadolygiadau arfer ac adolygu arfer cymheiriaid, i lunio gwerthusiad crynodol o’r cynnydd yn erbyn y Safonau ar unrhyw un adeg. Mae wir yn cefnogi Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu.

Mae ein Hofferyn Dysgu Proffesiynol (rhan o System Ar-lein XLence) yn gwneud cofnodi adolygiadau yn hawdd. Dangosir y data ar siartiau radar, sy’n ddadansoddiad gweledol rhagorol ac yn ei gwneud yn hawdd i chi gymharu.

Fframwaith Monitro Safonau + Datblygu Addysgu a Dysgu

Gallwch werthuso ansawdd yr addysgu, y dysgu a’r arweinyddiaeth ochr yn ochr â’r Safonau Proffesiynol.

Mae Fframwaith Monitro Safonau XLence at ddefnydd ysgolion, er mwyn goruchwylio datblygiad yr addysgu a’r dysgu yn eu lleoliad, yn rheolaidd ac yn aml, fel rhan o’u prosesau monitro parhaus.

Gellir storio ffurflenni monitro yn ein Modiwl Datblygu Addysgu a Dysgu, sy’n llunio adroddiadau syml, ar unwaith, i ddadansoddi meysydd ar gyfer gwelliant a chryfderau. Mae’r rhain yn ddelfrydol i’w rhannu gyda llywodraethwyr ac unrhyw un allanol.

Cyfres  

Mae cyfres offerynnau XLence ar gyfer gwella ysgolion yn cynnwys tri chynnyrch craidd a gynlluniwyd i helpu staff i ddatblygu yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.

1

Fframwaith Adolygu Safonau XLence

At ddefnydd unigolion ac arfarnwyr/rheolwyr llinell er mwyn hunanadolygu ac adolygu cymheiriaid.

2

Fframwaith Monitro Safonau XLence

At ddefnydd y tîm arwain i fonitro a gwerthuso arfer ar draws yr ysgol.

3

System Ar-lein XLence

I storio a dadansoddi’r data sy’n cael eu creu yn ganlyniad i’r defnydd o’r fframweithiau.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein system ar-lein i olrhain amcanion arfarnu eich staff, rheoli DPP eich ysgol a storio a rhannu dogfennau datblygu’r ysgol.

Y Fframweithiau

Fframwaith Adolygu Safonau XLence

Cynlluniwyd Fframwaith Adolygu Safonau XLence i helpu athrawon, cymheiriaid ac arweinwyr i arfarnu a gwerthuso arferion addysgu ac arweinyddiaeth yn erbyn holl elfennau’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yng Nghymru.

Mae wedi ei alinio’n uniongyrchol at y pum safon ar gyfer arfer mewn addysgu ac arweinyddiaeth, y mesurir datblygiad athrawon ac arweinwyr yn eu herbyn trwy gydol eu gyrfa.

Fframwaith Monitro Safonau XLence

Er mwyn cefnogi’r broses o gasglu ystod ehangach o esiamplau a thystiolaeth, o ddewis eang o ffynonellau, gallwch ddefnyddio Fframwaith Monitro Safonau XLence (Y Fframwaith Rhagoriaeth Mewn Addysgu ac Arweinyddiaeth gynt) i werthuso cyfres o weithgareddau monitro sydd ar waith ymhob ysgol.

Elfen arbennig o ddefnyddiol o’r fframwaith yw’r arweiniad a’r profformâu ar gyfer adnabod tystiolaeth werthusol wrth arsylwi ar ystafelloedd dosbarth, mewn troeon dysgu ac wrth graffu ar waith a chynllunio.

Cefnogir gan system ar-lein sythweledol…

Gellir storio arsylwadau ac adolygiadau a gwblheir trwy ddefnyddio’r fframweithiau, a’u dadansoddi, gan ddefnyddio ein system ar-lein, XLence. Mae’r system yn cynnwys pum modiwl dewisol, ac yn storio cofnodion llawn sy’n cynnwys popeth yr ydych yn ei gofnodi, o ganlyniad i waith monitro addysgu a dysgu, hunanadolygiadau ac adolygiadau cymheiriaid, ynghyd ag amcanion arfarniadau staff, digwyddiadau DPP, Cynllun Datblygu’r Ysgol a’ch Adolygiad Hunanwerthusiad.

…ac mae yna lu o fuddion

Yn gwella gallu arweinwyr i arwain a rheoli eu hysgol

Monitro gweithgarwch ysgol sy’n strwythuredig a chyson

Mwy o fewnwelediad i gryfderau ac anghenion datblygu’r ysgol

Dadansoddiad treiddgar o dystiolaeth i gefnogi trafodaethau a rhesymu dros benderfyniadau

Olrhain a hysbysu arweinwyr am weithgaredd datblygu unigolion ac ysgolion a’i effaith

Gweithio ar Amrywiol Ddyfeisiau

Gallwch ddefnyddio XLence ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei chysylltu at y rhyngrwyd sydd â phorwr ar gyfer y we. Gallwch gwblhau troeon dysgu ar eich llechen neu wirio’ch amcanion rheoli perfformiad ar eich ffôn symudol.

Cymorth Heb Ei Ail

Caiff ein holl gwsmeriaid gymorth digyfyng dros y ffôn a thrwy e-bost, ynghyd â sesiynau hyfforddiant ar-lein sy’n rhad ac am ddim, yn ôl yr angen. Gellir darparu hyfforddiant yn yr ysgol hefyd, ar gais.

Esblygu o Hyd

Rydym yn rhoi ystyriaeth i syniadau ac awgrymiadau ein cwsmeriaid yn rheolaidd ac yn ceisio eu hintegreiddio i’r system. Mae unrhyw ddiweddariadau i fodiwlau yr ydych yn berchen arnynt wedi eu cynnwys yn eich ffi trwydded flynyddol.

Rhan o glwstwr neu grŵp o ysgolion? Rydym yn cynnig gostyngiadau i ysgolion sy’n prynu gyda’i gilydd. Cysylltwch â ni heddiw i ddarganfod mwy.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.